ข่าวประชาสัมพันธ์

    งานเร่งด่วนๆๆๆๆๆๆๆ
    หนังสือขอความร่วมมือพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายก่อนเปิดภาคเรียน  05/14/2019   
    แบบรายงานบันทึกการดำเนินงานด่านชุมชน ช่วงเทศสงกรานต์ปี2562 
        04/04/2019     
    แบบสรุปมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม(OSH) Excell
        04/04/2019  
    ประชุมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินEOC ควบคุมโรคไข้เลือดออก26 เม.ย.62  04/24/2019 
    วาระการประชุมEOC วันที่26 เม.ย.62 04/24/2019 
   ตารางการดำเนินงานจิตอาสา ปี2562 05/10/2019 
   มาตรการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอแกดำ มิ.ย.62  06/07/2019  
   ทะเบียน+รายงานความครอบคลุม วัคซีนผู้ใหญ่ 
                                                                                                                       ⇒ อ่านทั้งหมด..

งานบริหารทั่วไป

   งานบริหารงานทั้วไป
  แผนปฏิบัติงานประจำปีเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแกดำประจำปีงบประมาณ 
         ปี 2562
 03/18/2019 
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2561 ไตรมาส 1   03/18/2019 
  แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.62   03/18/2019 
  แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.61  03/18/2019  
  มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน   03/18/2019 
  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
         งวดที่ 1
   03/18/2019 
  ภารกิจสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกดำ   03/18/2019  
  สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับ-จ่ายพัสดุ
         ประจำปี 2562
 10/10/2019 
                                                                                                                      ⇒ อ่านทั้งหมด..

งานวิชาการและคุณภาพบริการ

   งานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ
     แบบคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ     03/18/2019                                   
     แบบฟอร์ม Smart Kids 4.0 ปี 2562    03/18/2019             
     แบบรายงานการดำเนินงานไอโอดีน   03/18/2019                 
     แบบสำรวจข้อมูลผู้พิการ  จังหวัดมหาสารคาม    03/18/2019    
     สรุปข้อมูล pa5 เรื่องตัดยอด 5 มิถุนายน 62 
   
   
   ⇒ อ่านทั้งหมด.. 

งานส่งเสริมสุขภาพ

   ส่งเสริมสุขภาพ/โรคไม่ติดต่อ
 comment   กฏและข้อบังคับในการกำจัดสิ่งปฏิกูล  03/18/2019 
 comment   แบบบ่อปฏิกูล ปี2561    03/18/2019                      
 comment   แบบรายงาน พส.1-พส.2   03/18/2019           
 comment  คู่มือมาตรฐานนักสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด  03/28/2019 
 comment  เอกสารคู่มือและการดำเนินงานเรื่องอุบัติเหตุ   03/31/2019 
 comment  HuntCorrect 04/11/2019 shop hot icon2 
 comment  เอกสารประชุม CKD เขตสุขภาพที่่7ขอนแก่นวันที่ 9 เม.ย.62 04/11/2019 shop hot icon2
 comment  สรุปแรงงานนอกระบบอำเภอแกดำ สคร.7 08/27/2019 shop hot icon2
 comment
                                                                                                                      ⇒ อ่านทั้งหมด..

แผนจัดกิจกรรม

แผนจัดกิจกรรมจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ปีงบประมาณ 2562
ครั้งที่ ระหว่างวันที่  ครั้งที่ ระหว่างวันที่
1 28 มกราคม -- กุมภาพันธ์62 7 16-28 กรกฏาคม 62
2 18-24 กุมภาพันธ์ 62 8 12-18 สิงหาคม 62
3 11-17 มีนาคม 62 9 9-15 กันยายน 62
4 8-12 เมษายน 62 10 13-23 ตุลาคม 62
5 13-18 พฤษภาคม 62 11 4-10 พฤศจิกายน 62
6 4-15 มิถุนานย 62 12 5-11 ธันวาคม 62