043-789319 ssa44150@hotmail.co.th จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  แจ้งแนวทางกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม   2020-09-09 <ธนกร จันทาคึมบง>
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  2020-08-19 <ธนกร จันทาคึมบง>
  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนาม  2020-08-19 <ธนกร จันทาคึมบง>
  เชิญเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอากสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  2020-08-19 <ธนกร จันทาคึมบง>
   ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเสวนาวิชาการ เรื่อง สิทธิประโยชน์พึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน  2020-08-19 <ธนกร จันทาคึมบง>
   การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563  2020-08-6 <ธนกร จันทาคึมบง>
   วารสาร Smart Life By อย.  2020-08-4 <ธนกร จันทาคึมบง>
   ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลจักษุเบื้องต้น  2020-08-4 <ธนกร จันทาคึมบง>
   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564  2020-07-30 <ธนกร จันทาคึมบง>
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2ต้านภัยโรคโควิด 19  2020-07-24 <ธนกร จันทาคึมบง>
 
    ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
  คู่มือโปรแกรมบันทึกข้อมูลจิตอาสาลูกน้ำยุงลาย  2021-09-03
 รายงานการประเมินความเสี่ยงโรคไข้เลือดออก 2020-08-30  ธนกร จันทาคึมบง
 สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทยืและการสาธารณสุข(EOC)ครั้งที่24/2563  2020-08-4  ธนกร จันทาคึมบง
 แนวทางปฏิบัติการพลเมืองตื่นรู้ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ระยะฟื้นฟูคุณภาพชีวิต  2020-07-30  ธนกร จันทาคึมบง
 เร่งรัดติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูลกาล ปี 2563  2020-07-24 ธนกร จันทาคึมบง
 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย  2020-07-24 ธนกร จันทาคึมบง
 สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข(EOC)ครั้งที่ 23/2563 2020-07-14 ธนกร จันทาคึมบง
  ขอความร่วมมือออกติดตามการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในระหว่างเปิดเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  2020-07-08   ธนกร จันทาคึมบง
  ขอความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  2020-07-08  ธนกร จันทาคึมบง
  ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 21/2563 2020-07-08   ธนกร จันทาคึมบง
  แจ้งจัดสรรงบประมารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.หมอประจำบ้าน/อสม.ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ 2020-07-08   ธนกร จันทาคึมบง
 
    งานพัฒนาวิชาการ/งานคุณภาพบริการ     
   ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2563  2020-09-09 ธนกร จันทาคึมบง
  ขอเชิญประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ประจำปี 2563  2020-08-21 ธนกร จันทาคึมบง
  นำเสนอผลงานจากการประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการ  2020-08-06 ธนกร จันทาคึมบง
  สื่อสนับสนุนคู่มือมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษาสำหรับ รพ.สต.  2020-07-24 ธนกร จันทาคึมบง
  ระบบบริการข้อมูลสถิติชีพประเทศไทย ผ่าน Web application  2020-07-24 ธนกร จันทาคึมบง
  ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   2020-07-08   ธนกร จันทาคึมบง
  ตรวจสอบข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในฐานข้อมูล Gis Heath PCU  2020-07-08  ธนกร จันทาคึมบง
  แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบบริการการแพทย์แผนไทย ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563  2020-07-08   ธนกร จันทาคึมบง
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดมหาสารคาม 2020-07-08   ธนกร จันทาคึมบง
 งานพัฒนาวิชาการ / งานคุณภาพบริการ 
   งานส่งเสริมสุขภาพ
  การติดตามผลการดำเนินงาน เด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 72   2020-08-30  ธนกร จันทาคึมบง
  ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยวิคซีนในเด็ก   2020-08-19  ธนกร จันทาคึมบง
  แนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนนักเรียน ปี 2563   2020-07-24  ธนกร จันทาคึมบง
  ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563   2020-07-08  ธนกร จันทาคึมบง

  ขอความร่วมมือในการสนับสนุนด้านสาธารณสุขและติดตามการตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ 2020-07-08  ธนกร จันทาคึมบง

  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ  2020-07-08   ธนกร จันทาคึมบง
 
    งานบริหารทั่วไป
  ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดมหาสารคาม ต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น 07/09/2020 ธนกร จันทาคึมบง
  รายงานการปกครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 07/09/2020 ธนกร จันทาคึมบง
  การออกปฏบิติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือน กค (ครั้งที่ 10/2563) 07/09/2020 ธนกร จันทาคึมบง
  การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธิการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการก่อสร้าง 07/09/2020 ธนกร จันทาคึมบง
  ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 07/09/2020  ธนกร จันทาคึมบง
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ธนกร จันทาคึมบง
  ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ลูกจ้างรายคาบและการจ้างเหมาบริการ ในรอบ 6 เดือน แรกของปีงบประมาณ 2563 07/09/2020  ธนกร จันทาคึมบง
  การรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รอบ 9 เดือน 07/09/2020  ธนกร จันทาคึมบง
 

 020994
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
43
88
246
20567
270
975
20994

2022-10-06 21:03

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 


          โปรแกรมสร้าง QR Code